دکمه

استفاده از شورتکد

دکمه های کوچک

کلیک کن کلیک کن کلیک کن کلیک کن کلیک کن
دریافت کد

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#94d64f" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#d6724f" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#d64f78" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#d64f4f" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="small" background="#4fbed6" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]

دکمه های متوسط

کلیک کن کلیک کن کلیک کن کلیک کن کلیک کن
دریافت کد

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#94d64f" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#d6724f" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#4fbed6" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#d64f92" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#4f8ed6" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]

دکمه های بزرگ

کلیک کن کلیک کن کلیک کن کلیک کن کلیک کن
دریافت کد

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#94d64f" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#d64f78" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#d6724f" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#4fbed6" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="large" background="#d64f4f" color="#ffffff"]کلیک کن[/gdlr_button]

دکمه های متوسط با حاشیه

متن دکمه متن دکمه متن دکمه
دریافت کد

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#94d64f" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#5c8f26"]متن دکمه[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#d6724f" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#98543c"]متن دکمه[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#4fbed6" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#368799"]متن دکمه[/gdlr_button]

دکمه های متوسط با حاشیه و ایکون

متن دکمه متن دکمه متن دکمه
دریافت کد

[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#94d64f" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#5c8f26"][gdlr_icon type="icon-headphones"] متن دکمه[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#d6724f" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#98543c"][gdlr_icon type="icon-plane"] متن دکمه[/gdlr_button]
[gdlr_button href="http://www.goodlayers.com" target="_self" size="medium" background="#4fbed6" color="#ffffff" with_border="yes" border_color="#368799"][gdlr_icon type="icon-apple"] متن دکمه[/gdlr_button]