دیوایدر

استفاده از شورتکد

1/1 دیوایدر

نقطه ای دیوایدر

نقطه ای دوتایی دیوایدر

یک دست دیوایدر

دوتایی دیوایدر

ضخیم دیوایدر

دریافت کد

[gdlr_divider type="dotted" ]
[gdlr_divider type="double-dotted" ]
[gdlr_divider type="solid" ]
[gdlr_divider type="double" ]
[gdlr_divider type="thick" ]

1/2 دیوایدر

نقطه ای دیوایدر

نقطه ای دوتایی دیوایدر

یک دست دیوایدر

دوتایی دیوایدر

ضخیم دیوایدر

دریافت کد

[gdlr_divider type="dotted" size="50%" ]
[gdlr_divider type="double-dotted" size="50%" ]
[gdlr_divider type="solid" size="50%" ]
[gdlr_divider type="double" size="50%" ]
[gdlr_divider type="thick" size="50%" ]

1/3 دیوایدر

نقطه ای دیوایدر

نقطه ای دوتایی دیوایدر

یک دست دیوایدر

دوتایی دیوایدر

ضخیم دیوایدر

دریافت کد

[gdlr_divider type="dotted" size="33%" ]
[gdlr_divider type="double-dotted" size="33%" ]
[gdlr_divider type="solid" size="33%" ]
[gdlr_divider type="double" size="33%" ]
[gdlr_divider type="thick" size="33%" ]