نوعدوره حضوری
صندلی6/0
گواهینامه90% علامت های آزمون
قیمت 10800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

پوشش گر الکتریکی فلزات قیمتی کسی است که بتواند از عهده چربی زدایی و اکسید و پوشش برداری و آبکاری قطعات مختلف و اندازه گیری بعضی از قطعات آبکاری برآید.

 

شرایط کارآموزی: حداقل تحصیلات دیپلم

وضعیت جسمانی: سالم

مدت دوره آموزش: ۱۵جلسه

بخش 1کارگاه پوشش الکتریکی
فصل 1توانایی تشخیص شرایط عمومی و کارگاه پوشش الکتریکیپیش نمایش رایگان

 * آشنایی با عوامل فیزیکی موثر در محیط کار ( نور – حرارت – رطوبت، ولتاژ الکتریکی، اشعه های مضر ،مواد شیمیایی و اثرات آنها در سیستم تنفسی گوارش ،عصبی)

*  مصرف انرژی ، ارتفاع محل کار ، وضع اعضای بدن ضمن کار به کارگیری عوامل بازدارنده جهت جلوگیری از عوامل فیزیکی و شیمیایی

* فرآیند کار و وظایف محوله

* تجهیزات کلی کارگاه آبکاری

آشنایی با عوامل شیمیایی موثر در محیط کار

* آشنایی با فیزیولوژی محیط کار  

توانایی اندازه‌گیری دقیق

* آشنایی با واحد های اندازه گیری ابعاد و زوایا

* آشنایی با وسایل وسایل اندازه گیری ابعاد و زوایا

* شناسایی اصول تبدیل واحدهای اندازه گیری به همدیگر

* شناسایی اصول اندازه گیری دقیق توانایی

* آشنایی با فرآیند کار

* آشنایی با تجهیزات عمومی کارگاه

فصل 2پرداخت کاری مکانیکی و اکسید کاریپیش نمایش رایگان

توانایی تشخیص پرداخت کاری مکانیکی

* آشنایی با فلزات مقدماتی

* آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی فلزات و آلیاژهای مربوطه

* خواص فیزیکی و شیمیایی فلزات

* آلیاژ و خواص فیزیکی و شیمیایی آنها

* شناسایی اصول بررسی و ارزیابی از کیفیت قطعات پرداخت شده

* شناسایی اصول نگهداری قطعات پرداخت شده

توانایی اکسید برداری از قطعات فلزی

* آشنایی با مواد و محلولهای اکسید زدایی از فلزات

* آشنایی با وسایل اکسید زدایی از فلزات

* شناسایی اصول اکسید زدایی از قطعات فلزات

توانایی رنگ برداری از قطعات فلزی

* آشنایی با مواد و وسایل زنگ برداری از فلزات

* شناسایی اصول رنگ برداری از فلزات

فصل 3چربی زدایی و پوشش برداری پیش نمایش رایگان

توانایی پوشش برداری از قطعات فلزی

* آشنایی با مواد و محلولهای پوشش برداری از فلزات

* آشنایی با وسایل پوشش برداری از فلزات

* شناسایی اصول پوشش برداری از فلزات

توانایی چربی زدایی از فلزات با مواد قلیایی

* آشنایی با وسایل و مواد چربی زدایی از فلزات

* شناسایی اصول چربی زدایی از فلزات مواد قلیایی

توانایی چربی زدایی از فلزات با حلال ها

* آشنایی با مواد و وسایل چربی زدایی از فلزات با حلال ها

* شناسایی اصول چربی زدایی از فلزات با حلال ها

فصل 4چربی زدایی به روش الکترولیتی- تبدیل وزنپیش نمایش رایگان

توانایی چربی زدایی از فلزات با روش الکترولیتی

* آشنایی با الکتریسیته مقدماتی

* آشنایی با وسایل اندازه گیری جریان الکتریسیته

* آشنایی با مواد و محلول های الکترولیتی مورد نیاز

* آشنایی با دستگاه های مورد نیاز

* شناسایی اصول چربی زدایی از فلزات با روش الکترولیتی

توانایی توزیع و تعیین حجم مواد و محلول های مورد نیاز

* آشنایی با واحد های توزیع و تبدیل آنها به یکدیگر

* واحدهای توزیع و تبدیل آنها به یکدیگر

* آشنایی با وسایل توزین و تعیین آنها به یکدیگر

حجم

* شناسایی اصول توزیع و تعیین حجم مواد و محلول های مورد نیاز

* شناسایی اصول اندازه گیری جرم مخصوص با استفاده از روابط حجم و جرم

فصل 5پرکردن وان الکتریکیپیش نمایش رایگان

 

توانایی پر کردن وان الکترولیتی و آماده کردن آن

* شناسایی اصول پر کردن وان الکترولیتی

* شناسایی اصول قرار دادن آندو کاتد در وان

* شناسایی اصول تنظیم سیستم به همزن وان

* شناسایی اصول گرم کردن وان

* شناسایی اصول اندازه گیری ویژگی های محلول الکترولیتی وان

تعیین توانایی پوشش الکترونیکی دادن قطعات با فلزات قیمتی

* آشنایی با الکتروشیمی مقدماتی

* شناسایی اصول پوشش الکترونیکی دادن فلزات قیمتی

فصل 6بارل و عیب یابی پیش نمایش رایگان

توانایی پوشش الکتریکی قطعات در بارل

* آشنایی با بارل و انواع آن

* شناسایی اصول آماده کردن بارل در پوشش الکتریکی

* شناسایی اصول پوششگر پوشش الکتریکی دادن قطعات دربارل

توانایی عیب یابی از قطعات و رفع عیب آنها

* شناسایی عیوب حاصله در قطعات

* شناسایی اصول رفع عیب از قطعات معیوب

 

توانایی هادی کردن سطوح ناهادی ها

ارسال پاسخ