نمونه آثار هنرجویان دوره گوهر تراشی

توضیحات

دوره گوهر تراشی از جمله دوره های آموزشی کوتاه مدتی است که فرد می تواند در طی دوهفته انواع شکل های مختلف تراش دامله ( اشک،قلب، بیضی،دایره، مربع،مستطیل،مثلث، ترنج) را یاد گرفته و سپس اقدام به ایجاد کسب و کار نماید در اینجا تعدادی از نمونه گوهر های تراشیده شده هنرجویان را به نمایش خواهیم گذاشت.