آشنایی با تجهیزات گوهر تراشی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده23
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

طراح طلا و جواهر با رایانه (ماتریکس)

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده20
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

شناخت ابزار در مخراج کاری و جواهر نشانی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده24
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

مدلساز فلزات قیمتی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده1
قیمت 3750000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

فروشنده طلا و نقره و جواهر

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده8
قیمت 1900000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

ریخته گر فلزات قیمتی

نوعدوره آنلاین
قیمت 4850000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

شناخت ابزار در طلا سازی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده22
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

اره کاری

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده18
قیمت 120000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

طلاسازی

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده23
قیمت 3800000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

ارزیاب الماس

نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده3
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو