نوعدوره آنلاین
ثبت نام شده8
گواهینامه80% علامت های آزمون
قیمت 7000000 تومان
همین حالا بخریدرزرو

مخراج کار و قلم زن و جواهر نشان به کسی گفته می شود که با شناخت ابزار، شناخت فلزات و سنگ های قیمتی بتواند از عهده چسباندن انواع مشته، سوکردن قلم ها و سوراخ کاری جاسازی و جاگذاری نگین های قیمتی، قلم زدن، پوستکاری و لاستیک کاری، ایجاد گوارسه و غلتاندن آن برآمده و بتواند با تشخیص انواع تراش سنگ ها ی قیمتی و برلیان و تشخیص اصل و بدل بودن آنها، نگین ها را به شیوه های مختلف سوار کند .

کارآموزان در این دوره آماده سازی و نصب انواع سنگهای قیمتی بر روی پایه جواهر را به صورت عملی آموزش می بینند. قلمزنی و سوار کردن سنگ به شکل ریلی، چنگ، باگت، بر روی انواع پایه جواهر بخشی از موارد آموزشی این دوره را شامل می شود. مدت این دوره ۲ ماه است.

بخش 1ابزار شناسی و تشخیص فلزات
فصل 1توانایی ابزار شناسیپیش نمایش رایگان

1-1 آشنايي با انواع ابزار جواهر نگاري
– لاك
– مشته
– كاسه لاك
– چفت برليان
– قالپاق
– موم چوب
– سواله جمع كن
– ماردلا
– خوشه
– ذره بين
– سنگ سو
– سنگ جلا
– چنگ چين
– دم مفتول
– چنگ بازكن
– گيرپيچ
– خاك اره
– فرز
– شيلنگ فرز
– سر فرز
1-2 آشنايي با انواع قلمها
– انگلا
– انگلاي قلم زني
– انگلاي گوارسه
– قلم دست
– چاپله
– باسمه
– باسمه چنگ
– فيسقول
– گوارسه غلتان
– مثقل
– سوهان
– قوار اره
– دماغه
1-3 آشنايي با انواع مته ها
– مته
– مته گرد
– مته اشكي
– مته ديسكي
– مته ستاره
– مته پاملخي
– مته كنيك
– مته قلم زني
1-4 آشنايي با انواع فرچه ها لاستيكها . پوستها ( ابزار متصل شونده به فرز)
– ديسك
– سنگ مات
– فرچه سيم
– اسكاچ
– لاستيك
– لاستيك كله قندي
– لاستيك 2 ريالي
– پوستها
– پوست استوانه اي (لوله اي )
– پوست 2 ريالي
1-5 آشنايي با موتور پرداخت و ابزار مرتبط به آن
– سنگ ميدان و ميدان دادن
– موتور پرداخت و پرداخت كردن
– ديالوكس
– اولتراسونيك
1-6 شناسايي اصول استفاده مناسب از ابزار

فصل 2تشخيص و شناخت فلزات قيمتيپیش نمایش رایگان

2-1 آشنايي با فلزات قيمتي (طلا، نقره، پلاتين)
2-2 آشنايي با مفهوم قال كاري (روشهاي بازيافت طلا)
2-3 آشنايي با واحدهاي اندازه گيري وزن
– سوت
– مثقال
– قيراط
– انس
2-4 آشنايي با عيار و بار طلا
2-5 آشنايي با محك زدن
2-6 آشنايي با كليدهاي شاخص
2-7 آشنايي با روش هاي مراقبت، ايمني و حفظ پرت طلا
2-8 شناسايي اصول تشخيص فلزات قيمتي

فصل 3چسباندن انواع مشتهپیش نمایش رایگان

3-1 آشنايي با علم مخراجكاري
3-2 آشنايي با مقدمات سوار سنگ
3-3 شناسايي اصول مشته چسباندن
– چسباندن مشته آويز
– چسباندن مشته انگشتر
– چسباندن مشته گردنبند يا سينه ريز
– چسباندن مشته النگو
– چسباندن مشته گوشواره

بخش 2قلم ها و جواهر نشانی
فصل 4سوكاري قلم ها و سوراخ كاريپیش نمایش رایگان

4-1 شناسايي اصول سوكردن قلم ها
4-2 شناسايي اصول سوراخ كاري
4-3 شناسايي اصول انجام انواع مته كاري
– مته كاري افقي
– مته كاري عمودي
– مته كاري مدادي
4-4 شناسايي اصول زدن سوراخ اول و پيليسه گيري

فصل 5جاسازي و جاگذاري نگينهاي قيمتيپیش نمایش رایگان

5-1 شناسايي اصول جاسازي سنگها
5-2 شناسايي اصول جاگذاري سنگها
5-3 شناسايي اصول ترميم سوراخهاي بزرگتر از سنگ
– سوهان كاري روي سوراخ
– نيش كشي داخل سوراخ

فصل 6قلم زني بر روي فلزات قيمتيپیش نمایش رایگان

6-1 آشنايي با اهداف قلم زني
6-2 شناسايي اصول انواع قلم زدن
– قلم اول
– قلم جلا
– قلم راست يا مچ
– قلم شصت
– قلم نيم شصت
6-3 شناسايي اصول گوشه درآوردن
6-4 شناسايي اصول چاپله كاري
– قلم زني با چاپله
– طرح اندازي با چاپله
6-5 شناسايي اصول قلم زدن با مته قلم زني
6-6 شناسايي اصول زدن قلم ريش

فصل 7پوست كاري و لاستيك كاريپیش نمایش رایگان

7-1 شناسايي اصول پوستكاري
– پوستكاري با پوستهاي استوانه اي (لوله اي)
– پوستكاري با پوستهاي 2 ريالي
7-2 شناسايي اصول لاستيك كاري

فصل 8ايجاد گوارسه و غلتاندن آنپیش نمایش رایگان

8-1 شاسايي اصول گوارسه كشي
8-2 شناسايي اصول جوشاندن سطح طلا
– جوشاندن سطح طلا با مته
8-3 شناسايي اصول غلتاندن چنگها و گوارسه ها
– گوارسه غلتاني
– چنگ غلتاني
– چنگ غلتاني با مته
8-4 شناسايي اصول روكاري روي طلا
8-5 آشنايي با دستگاه هاي قلم زني و گوارسه كشي

بخش 3شناخت سنگهای طبیعی از مصنوعی
فصل 9تشخيص انواع سنگ هاي قيمتيپیش نمایش رایگان

9-1 آشنايي با انواع سنگهاي قيمتي متداول و ويژگيهاي آن
– زمرد
– مرواريد
– فيروزه
– ياقوت
– كهربا
– زبرجد
– لعل
– يشم
– عقيق
– كوارتزها
– الماس
9-2 شناسايي اصول تشخيص انواع سنگهاي قيمتي

فصل 10تشخيص انواع تراش سنگهاي برليان پیش نمایش رایگان

10-1 آشنايي با بخشهاي سنگهاي تراش خورده
10-2 آشنايي با انواع تراش سنگهاي قيمتي متداول
– تراش ساده (گرد)
– تراش سوئيسي (گرد)
– تراش ناوت
– تراش پير
– تراش اوال
– تراش هيرت
– تراش امرالد يا زمرد گونه
– تراش باگت
– تراش تيپرز
– تراش كاره
– تراش گل سرخ
10-3 شناسايي اصول تشخيص انواع تراش سنگهاي قيمتي

فصل 11تشخيص انواع تراش سنگهاي برليانپیش نمایش رایگان

11-1 آشنايي با انواع تراش برليان
– تولكوفسكي
– ايده آل
– پاركر
– استاندارد اسكانديناوي
– يوليتنر
– كينگ
– ماگنا
– لايت
– پرنسس
– باريون
– ترويد يا تري انگل
– راديانت
11-2 آشنايي با اسامي پخهاي تراش برليان
11-3 شناسايي اصول تشخيص انواع تراش سنگهاي برليان

فصل 12تشخيص رنگ سنگهاي قيمتي و اسامي متداول آنهاپیش نمایش رایگان

12-1 آشنايي با انواع رنگهاي الماس و اسامي متداول آنها
– الماس سياه
– الماس برون
– الماس لايت برن
– الماس لايت
– الماس تاپ لايت
– الماس ال.سي
– الماس تي.ال.سي
– الماس تي.تي. ال.سي
– وايت و وايت بلو
12-2 شناسايي اصول تشخيص انواع الماس رنگي و اسامي متداول آنها

فصل 13شناخت سنگهاي اصل از بدلپیش نمایش رایگان

13-1 آشنايي با اهميت شناخت تراشهاي الماس
13-2 شناسايي اصول جلوگيري از نمايان شدن معايب نگينها
13-3 آشنايي با روشهاي تجربي شناخت سنگهاي اصل از بدل
13-4 شناسايي اصول شناخت سنگهاي اصل از بدل توسط دستگاه
– آشنايي با دستگاه بازتاب سنج
– آشنايي با دستگاه گرماسنج
13-5 آشنايي با انواع سنگهاي متداول اصل و بدل

بخش 4سبکهای مخراج کاری
فصل 14سوار كردن نگين ها به سبك قلم خورپیش نمایش رایگان

14-1 شناسايي اصول انواع سوار كردن نگينها به سبك قلم خور
– قلم خور دو گوارسه
– قلم خور ابريك
– قلم خور چهار گوارسه
– قلم خور شش و هشت گوارسه
– قلم خور پنچ گوارسه
– قلم ماركيز
– قلم چهارگوش
14-2 شناسايي اصول زدن قلم چهارگوش
14-3 شناسايي اصول زدن قلم گرد
14-4 شناسايي اصول زدن قلم مثلث
14-5 شناسايي اصول سوار كردن نگينها در قلم خورهاي تفكيكي

فصل 15سوار كردن نگين ها به سبك كاسه ايپیش نمایش رایگان

15-1 شناسايي اصول سوار كردن نگينها به انواع شيوه هاي كاسه اي
– كاسه اي گوارسه اي و كاسه سازي
– كاسه اي فيسقولي و فيسقول گرداني
– كاسه اي كوبيدني
– كاسه اي مثقلي
– كاسه اي با گلوله غلتان

فصل 16سوار كردن نگين ها به سبك چنگي پیش نمایش رایگان

16-1 شناسايي اصول سوار كردن نگينها به انواع شيوه هاي چنگي
– چنگي باسمه اي
– چنگي كوبيدني
– چنگ مشتركها
– چنگي چپ و راست
– سه چنگها و چهار چنگها
16-2 شناسايي اصول سوار كردن نگينها و شيوه چنگي هاي تركيبي
– تركيبي چنگي و ريلي
– تركيبي چنگي و قلم خور
16-3 شناسايي اصول كار كردن با چنگ چين
16-4 شناسايي اصول سوار كردن نگينها به شيوه چنگي هاي چنگ از خود
– چنگ از خودهاي تنيسي
– چنگ از خودهاي گوارسه خور و شكوفه اي
– چنگ از خودهاي كوبيدني
16-5 شناسايي اصول تميز كاري در شيوه چنگ از خود

فصل 17سوار كردن نگين ها به سبك ريليپیش نمایش رایگان

17-1 آشنايي با انواع ريلي
17-2 شناسايي اصول جاسازي نگينها به سبك ريلي
– گازدن و انواع آن
17-3 شناسايي اصول جاگذاري نگينها به سبك ريلي
– جاگذاري نگينها به شيوه فشاري
– جاگذاري نگينها به شيوه كشويي
17-4 شناسايي اصول خوشه و ماردلاكوبي
17-5 شناسايي اصول تميزكاري ديلما
17-6 شناسايي اصول كوبيدن ريلما به شيوه كيمين
17-7 شناسايي اصول سوار كردن نگين ها به روش ريلي با گت و پرنس

فصل 18تركيب سبكها و شناخت سبكهاي تركيبيپیش نمایش رایگان

18-1 شناسايي اصول تركيبي سبكها
18-2 شناسايي اصول تشخيص وانجام كار در انواع سبكهاي تركيبي
– تركيب سبك قلم خور و سبك چنگي
– تركيب سبك قلم خور و سبك ريلي
– تركيب سبك چنگي سبك ريلي
– تركيب سبك قلم خور و سبك كاسه اي
18-3 شناسايي اصول انجام كار در تركيبي يك گوارسه

فصل 19سوار كردن نگينها به سبك اموزيبلپیش نمایش رایگان

19-1 شناسايي اصول و مراحل كار در سبك اموزيبل
– سوار كردن نگينها در سبك اموزيبل
– گازدن در سبك اموزيبل
– ماردلاكوبي درسبك اموزيبل
– تميزكاري ريلهاي اموزيبل

فصل 20سوار كردن نگينهاي تخمه و گرفتن ورقه الماسپیش نمایش رایگان

0-1 آشنايي با تخمه ها
20-2 شناسايي اصول تشخيص تنوع اشكال تخمه ها
20-3 آشنايي با ارتباط جنسي تخمه ها و نحوه سوار شدن آنها
20-4 شناسايي اصول سوار كردن انواع تخمه ها
– تخمه هاي چنگي
– تخمه هاي ريلي يا دوركوب
– تخمه هاي كاسه اي
– تخمه هاي سوليتر
– تخمه هاي تركيبي
20-5 شناسايي اصول گرفتن ورقه الماس

بخش 5پیاده سازی و اجرا
فصل 21پياده كردن كار و انجام مراحل پايانيپیش نمایش رایگان

21-1 آشنايي با مراحل پاياني كار
شناسايي اصول پياده كردن كار از مشته
– پياده كردن توسط شكستن لاك
– پياده كردن توسط حرارت دادن
شناسايي اصول انجام مراحل پاياني
– بنزين شوري
– فابجوش
– خاك اره كاري

فصل 22شناخت واحدهاي قبلي و بعديپیش نمایش رایگان

22-1 آشنايي با آبكاري و طلا سازي
– جواهر سازي و ارتباط آن با جواهر نشاني ( نگاري)
– آبكاري و ارتباط آن با جواهر نشاني (نگاري)

فصل 23سوار كردن نگينها پس از آبكاريپیش نمایش رایگان

23-1 شناسايي اصول سوار كردن تخمه ها پس از آبكاري
23-2 شناسايي اصول سرد چسباندن

فصل 24پيشگيري از حوادث و رعايت اصول و نكات ايمنيپیش نمایش رایگان

24-1 آشنايي با وسايل جهت ايمني كار و كارگر
24-2 آشنايي با پيشگيري از حوادث و رعايت اصول و نكات ايمني
24-3 آشنايي با اصول كمكهاي اوليه

آزمون نهایی